2017-07-24

මාරතු 08 - ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය

මාරතු 08 - ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය !!
ඇමරිකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය මුල්වී ඇරඹූ මෙම කාන්තා දිනය මුල්වරට යෝජනා වූයේ රක්ෂා කරන කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් "ලෝක වැඩ කරන කාන්තා දිනය" යනුවෙනි.එය මුල්වරට පැවැත්වූවේ 1909 පෙබරවාරි 28 වනදායි.තමන්ට නිසි