2017-07-17

අග්නි 5..

ලෝක බලවතුන් තම බලකාමය පෙන්වීමට භාවිතා කරන එක තුරුම්පුවක් ලෙස පරමාණුක අවි නිපදවීම දක්වන්න පුලුවන්.අයින්ස්ටයින් විසින් සොයාගත් මේ පරමාණු විභේදනය සහිත දරුණු බෝම්බ ලෝකයේ බලවත් යැයි පවසන සෑම රටකම නිෂ්පාදනය වී තිබෙනවා.
අමෙරිකාව,රුසියාව,චීනය වගේ