2017-03-14

ඔබට හිතාගන්න පුළුවන්ද?...

ඔබට හිතාගන්න පුළුවන්ද මේ පැටලුණු කෙඳි සහිත ආදාරකය කුමක්ද කියා?... ඔවු ඔබ වැරදියි..
මේ තියෙන්නේ ඔබ අප කවුරුත් භාවිතා කොට ඇති ඉදිකටුවක සිදුර එයට ඇතුල් කල නූලක් සමඟ මයිකෝ අන්වීක්ෂයකින් දකිනා අයුරු..