2017-07-18

ඡෙනරල් ෆැන්සිස්කෝ ෆැන්කෝ General Francisco Franco

එ්කාධිපතියෝ හැමවිටම බලයෙන් පහකල නොහැකිය.අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ බලයෙන් පහකල ඒකාධිපතියන් ගැනය.නැත්නම් බලය අහිමිව මරා දැමූ ඒකාධිපතියන් ගැනය.මේ කෙටි සටහන යහතින් මියෙනතුරා බලයේ සිටි අපි වැඩිපුර කතා නොකර මග අරින එවන් වූ මිනිසෙක් ගැනය.
-------------------------------------------------------------
ඡෙනරල් ෆැන්සිස්කෝ ෆැන්කෝ 

General Francisco Franco
-------------------------------------------------------------
ලෝකයේ කෝප්‍රල් තනතුරේ සිට ඡෙනරාල් තනතුර දක්වා ඉහළ නැග සිය රට පාලනය කල මිනිසුන්