2017-07-15

ඩැෆ්නි අල්මසාන් ගිගිල්ස් Dafni Al Mazan Giggles

ගැහැණියක් යම් රටක බලවත් කාන්තාවක් නම් එය විශේෂය. එකී ගැහැණිය තවමත් ශිෂ්‍යාවක් නම් එය සුවිශේෂය. ඇයට තවමත් වයස 13 ක් හා වෛද්යවරියක නම් ?
ඇයට තවම වයස 13 කි. ලොව පළමු ලාබාලම උපාධිධාරී මනෝ වෛද්යවරිය ඇයයි. ඒ මෙක්සිකෝවේය.ලෝකයේ ඔීනැම රටක