2017-07-13

මාපිය මතකාවර්ජනය (කවි බණ) අද කියවන්න, ලගදිම අහන්න...

මෝදු මෝදු සඳ අමාවකට එන
           -දවසට කවුරුත් නොකර කමා
සෑදු සෑදු කවි බණ පද රසකර
            -ගයනෙමි ඇසුමට ඔබට තමා
පෑදු පෑදු නුවණැස අප දිවිතෙර
            -සිහිකර  ගමු  මව්  පියද  අමා
සාදු සාදු බුදු හිමි වැද පලමුව
             -අවසර ගමි මම සිරස නමා


ලෝක නාත දෙවි වරු වැඩ ඉන්නේ
                     -දෑස්    ඉදිරිපිට    උපන්    දිනේ
නේක මිනිස් ගති පාන දනන්නේ
                     -දාස් ගණන් ඇයි මෙහෙම වුනේ
ශෝක ඇසින් කදුලැලි බේරෙන්නේ