2017-07-09

වරක් හෝ ආදරය කර ඇතිනම් කියවන්න. ඔබට හැඟේවි ඔබ ආදරය කර නොමැති බව!


වරක් හෝ ආදරය කර ඇතිනම් කියවන්න.
ඔබට හැඟේවි ඔබ ආදරය කර නොමැති බව!
__________________________________
ඇය එතැන සිටියාය...ඇය සුමිත්තා විය...
ඒ දීපංකර සම්බුදු රදුන් මහා සඝ ඝන පිරිවරා වඩිනා මොහොතයි...මුහුණ පුරා රැවුල් වැවු තවුසෙක් මඩ ගොඩක වැතිරී ගෙන සිටියි..ඒ තවුසාණන් මහා හඩින් ඒ රන් කදක් මෙන් වඩින සම්බුදු රදුන්ට ඇරයුමක් කරයි...එය එසේ මෙසේ ඇරයුමක් නොවන්නේය..""ස්වාමින්