2017-07-08

රට බිරිය සිහිවී කියූ කුණු නොවූ කතාව

රට බිරිය සිහිවී කියූ, කුණු නොවූ කතාව
 --------------------------
ලිවුම කුණු යට ඉන්නකොට මට 
    - මතක් වෙනවා අපේ මැණිකේ
ගවුම පොඩිදුව අද අදින්නට 
    - බලා වුන්නා නොවෙද හනිකේ
ටවුම රෙදිකඩ යකට කොටුවේ 
    - ණය වෙලා මගෙ පපුව මිරිකේ
පවුම රත්රං තියා උගහට 
    - ඒවි කියපං උඹේ තිලකේ...

ගමෙන් ටොපි කොල උනත් තොපි බොල 
    - ගෙනත් දැම්මා නේද අප්පේ
දුමෙන් වැසුණේ කොළඹ විතරයි 
    - උඹ ගියා බං අපියි තැප්පේ
ඇමෙන් නොව ඇල්මෙනුයි කවුරුත් 
    - අපිට මුලදී ගහපු කෙප්පේ
වමෙන් අහපන් දකුණු කණ හෙට 
    - කොලොන්නාවේ දුකම හැප්පේ...

හිතක් පපුවක් තිබුණු වුන් නම් 
    - ගෙදර කුණු ටික පිටට දුන්නෑ
බතක් කෑ වුන් කිසිම දවසක 
    - කා පතේ පහරලා යන්නෑ
පොතක් තරමට හිතක් තිබුනත් 
    - කිසිත් එකෙකුට දෙසක් දෙන්නෑ
ඇසක් තිබුණට අපිට විතරයි 
    - රටේ කාටත් කදුළු එන්නෑ...

සෙල්ෆි කවියා (Priyadarshana R.M.A.)