2017-07-02

ගමේ අත්තම්මා...

 
එදින අගෝස්තු මසක පලමු සතියේ ඉරු දිනක් වන බැවින් මම අම්මාගේ ගමට යාමට එදින උදෑසන තීරණය කළෙමි.එවකට මා 6 ශ්‍රේණියේ ඉගනුම ලබන ශිෂ්‍යයෙකි.

අගෝස්තු මාසය බොහෝ ළමුන්ට සරුංගල් අරින සුන්දර කාලයක් වූවත් සරුංගලයක් සෑදීමට ඉටිකොල, තන්ගුස් නූල් පංදු මිලට ගැනීම සදහා රු.150ක වත් වියදම්ක් දැරීම නාස්තියක් බව අම්මාගේ අදහස විය. එයද මාගේ අදහස කරගනිමින් මම අම්මාගේ ගමට යාම සතුට සොයා යන ගමනක් බව‍ට පෙරලා කරගතිමි.

උදෑසන 7 ට පමණ නිල් පාට තුන්කාලේ කුඩා බයිසිකලය මත නැගී ගම්මානය හරහා මා අම්මාගේ උපන් නිවහන කරා බයිසිකලය පදින්නට උණි.