2017-06-02

ගිජුලිහිණියා සහ දරුවාගේ නොදත් කතාව...


මෙතෙක් කතාව:-

දකුණු සූඩානයේ දී කෙවින් කාටර් නම් දකුණු අප්‍රිකානු චායාරූප ශිල්පියා මේ චායාරූපය ලබාගන්නේ 1993 මාර්තුවේදී.
ඉතිරි තප්පරයේදී වියහැකි ඉරණමෙහි අවිනිශ්චිත බව පිලිබඳ වන කම්පනය නිසාම මෙය ලොවක් කතාකළ චායාරූපයක්.
මේ නිසාම 1994 වසරේදී ලොව හොඳම චායාරූපය ලෙස පුලිට්සර් සම්මානය හිමිවන්නේත් කාටර්ට.
ඉන්පසුව සංවාදයට නැගෙන්නේ මේ චායාරූපය ගැනීමෙන් පසුව මේ  දරුවාට සිදුවූ ඉරණම කුමක්ද