2017-05-23

වාව් නංගි


දියරෙද්දට හතරවටින් ලයික්                 වැටේ
වාවූ නංගි සෝ බියුටී කියපු                    කටේ
පැණි හල හල ඉන්න එවුන් දැපනෙ        වැටේ
දැන් තියෙන්නේ එහෙව් එකක් මෙහෙවු   රටේ

අම්මාසිද්ධිය මතක ඇති වැසිකිළියක         අම්මා
තවත් තාත්තෙක් බලුකූඩුවෙ             දැම්මා
එහෙව් රටක තවත් පුතෙක්         කිරි අම්මා 
දෑත් දරා පඩි දහසක් ගොඩ               දැම්මා

සිල් පදේ


කැඩුවම සිල්පදේ තුන්වැනි තැනට                     එන
දැනුනත් පහස තහනම් ගහෙ ගෙඩිය                  කන
තිබුණොත් ලෙඩේ බෙහෙතක් ලොව නැතිය      වෙන
හැදුනොත් ඒඩ්ස් තුරු විදවයි මැරෙණ                තැන

පොඩි සාදු


වාසි බලා


කළුසල්ලි


නගනය


නොපිපි මලක


මොණර කොලේ


මුදලට


තම්බා හැළිය ලිප්බොක්ක්             තියාගෙන
හැමදා දෙනෙත් දොරකඩ ඇණ      තියාගෙන
බිරිඳිය හිදී ඔහු එන මඟ                 බලාගෙන
හිමිසඳ දුවයි මුදලට සැප             හොයාගෙන

සැපක්


පෝස්ටරේ


සල්ලි පිල්ලි


දන්සල් වැඳ පන්සිල් කෑම
දන්සල් වදින්නට පන්සල් යන             පාරේ
පන්සිල් නොදත් උන් පෝලිම් වලට       පිරේ
කාලය කකා සීලය බිදගත්                   ආරේ
පාලිය නොදත් සිංහල අපි ලඟ             නෑරේ

රැ බෝ උනා මඟටම තදබද                 වින්දා
පන්සල් යන්න කාලය නැතිවද             මන්දා
පොඩි දන්සලක් දැක්කම කරමින්         නින්දා
පාගයි ලෑල්ලට සසරට දුර                  හින්දා

හැමදා දකින බුදුරුව ඇස් කොනින්         බලා
මල් ආසනේ ලගදිත් තව මුකුළු            වෙලා
වෙහෙසක් නැතිව හැම එකටම ඇහැක්    සලා
නම්බරයයි නමයි හෙමින් මතක්            කලා